Sistemul de pensii din Romania are in alcatuirea sa 3 piloni, respectiv :
 
Pilonul I : Componenta obligatorie - administrata public, cadrul juridic fiind reglementat prin Legea 19/2000 referitoare la pensiile de stat.
Pilonul II: Componenta obligatorie, administrata privat, cadrul juridic fiind reglementat prin Legea 411/2004 care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2006 si Legea 23/2007, iar sistemul de pensii private va deveni functional de la 1 ianuarie 2008.
Pilonul III: Componenta facultativa, administrata privat, cadrul juridic fiind reprezentat de Legea 204/2006, care reglementeaza pensiile facultative.
 
PILONUL I - PENSIILE DE STAT sus
 
PILONUL II - PENSIILE PRIVATE (UNIVERSALE) sau (OBLIGATORII) sus
Componenta obligatorie este mai bine consolidata prin asigurarea pensiilor private, ce va avea ca rol, suplimentarea pensiei acordata de sistemul public. Legea nr.411/2004 reglementeaza infiintarea, organizarea si supravegherea prudentiala a sistemului fondurilor de pensii administrate privat.

Pensia privata reprezinta suma, platita lunar, unui participant, pe viata sau beneficiarului desemnat de acesta. Fondul de pensii se constituie prin contract de societate civila, incheiat intre minimum 100 de membri fondatori. Cand un angajat devine participant la un fond de pensii si plateste contributiile, numarul lunar de puncte stabilit pentru acestea, conform Legii nr.19/2000, privind sistemul public de pensii, se corecteaza cu raportul dintre contributia datorata la sistemul public de pensii si contributia stabilita prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Cine participa la acest tip de fond de pensii?
Este obligatorie pentru persoanele in varsta de pana la 35 de ani, nou intrate pe piata fortei de munca.
Este facultativa pentru persoane cu varsta cuprinsa intre 36 si 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii.
Aderarea la acest tip de fond este individuala, pe baza unui act incheiat intre participant si administrator.

Cine gestioneaza fondul privat de pensii?
Fondul de pensii private va fi gestionat de un administrator, respectiv o societate comerciala pe actiuni, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondului, calculul si plata pensiilor adminstrate privat. Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul Ón lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii, al sumei de 5 milioane de EURO. Veniturile administratorului provin, in principal, din deducerea unui procent din contributiile platite, dar maxim 3.5%, precum si deducerea unui procent negociat de cel mult 10% din venitul anual rezultat din investirea activelor fondului.

Cine supravegheaza activitatea fondului privat de pensii?
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private-autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului, isi exercita autoritatea pe intregul teritoriu al Romaniei; functioneaza in conformitate cu prevederile legii si este desemnata pentru controlul si reglementarea domeniului. Aceasta comisie autorizeaza functionarea fondului de pensii pe baza cererii administratorului.

Care va fi cuantumul contributiei?
Din 2008, salariatii vor transfera in primul an 2%, urmand sa creasca cu 0,5 % anual, timp de opt ani, pana la 6 %.
 
PILONUL III- PENSIILE FACULTATIVE - Componenta facultativa sus
Cadrul legislativ pentru aceasta componenta a fost reglementat prin Legea nr. 204/2006, care stabileste principiile infiintarii fondurilor de pensii facultative, principiile organizarii si functionarii administratorilor, reglementarea si supravegherea prudentiala a sistemului pensiilor facultative. Astfel, prin contributiile platite, angajatii isi vor putea asigura un venit suplimentar in momentul iesirii la pensie.

Un fond de pensii facultative se va putea constitui daca are minimum 100 de cotizanti. Pensia facultativa reprezinta suma platita periodic, pe viata, unui participant in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public. Contributia participantului la fondul de pensii facultative, de pana la echivalentul in lei a 200 EURO pe an din venitul salarial anual, se deduce din venitul salarial brut al acestuia in completarea deducerii contributiilor de asigurari sociale datorate potrivit legii.

Cheltuielile angajatorului cu contributiile datorate de acesta la fondul de pensii facultative , in suma de pana la echivalentul in lei a 200 EURO pe an pentru fiecare participant, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

Cine poate participa la acest fond?
Participarea la acest fond este facultativa, iar spre deosebire de pensiile private obligatorii, nu exista limita de varsta.

Cine are dreptul sa propuna o schema facultativa de pensii?
- Angajatorul si sindicatul, sau reprezentantii salariatilor prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, grup de unitati sau ramura;
- Angajatorul, singur sau prin asociere cu alti angajatori.

Cine nu poate beneficia de acest fond de pensii?
Angajatii societatilor cu datorii la stat dar si la furnizorii de energie si combustibil de orice forma nu vor putea contribui la fondurile de pensii facultative .

Cine administreaza un fond de pensii facultative ?
Fondul de pensii poate fi gestionat doar de un administrator, care a obtinut autorizatia de functionare pentru fondurile de pensii facultative , eliberata de Comisie. Capitalul social minim pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii, al sumei de 2 milioane de EURO. Veniturile administratorului se constituie din comisioane percepute, prin deducerea unui cuantum din contributiile platite, de maximum 5%, sau prin deducerea unui procent negociat din profitul rezultat din investirea activelor fondului de pensii facultative , de maximum 5%. Administratorul fondului va trebui sa furnizeze anual informatii complete despre activitatea din anul precedent, precum si sa aduca la cunostinta contribuabililor, in mod individual, situatia conturilor.

Cine supravegheaza activitatea fondului de pensii facultative ?
Fondul de pensii facultative este supravegheat de catre (CSSPP) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Care va fi cuantumul pensiilor facultative ?
In lege nu se precizeaza o suma fixa pentru pensie sau un procent. Se va stabili prin schemele facultative de pensii propuse de administratori si aprobate de Comisie.